This website requires JavaScript.

經絡名稱:陽維脈

足太陽膀胱經,足少陽膽經,手太陽小腸經,手少陽三焦經等諸陽之維。

1. 脈經穴道:

陽維脈起於諸陽之會,即起於足太陽膀胱經之足外踝下一寸金門穴。再從金門穴行於足少陽膽經之外踝上七寸陽交穴。又與手太陽小腸經、足太陽膀胱經及陽蹻脈,會於肩後大骨下胛上廉臑俞穴,又與手少陽三焦經、足少陽膽經,會於缺盆中上毖際天翏穴,又會於肩上陷中肩井穴。從肩井穴上頭,與足少陽膽經會於眉上一寸陽白穴。從陽白穴上行於眼上方,直入髮際本神、臨泣穴。從臨泣穴上行經正營穴,循行枕骨下而至腦空穴。從腦空穴下行至耳後大筋外端風池穴,又與督脈會於項後風府、啞門穴。

2.循行路徑:

陽維脈起於足太陽膀胱經外踝下之金門穴,從胻骨而上,循背外側、肩胛、項旁至面,上頭後至腦後啞門穴,維絡諸陽會於督脈。

3.疾病症候

患陽維脈疾病者,有下列病候:多見寒熱。

關於此經絡更多介紹

《難經‧二十九難》:「陽維維于陽,陰維維于陰,陰陽不能自相維,則悵然失志,溶溶不能自收持。陽維為病,苦寒熱;陰維為病,苦心痛。」因陽維分佈頭肩各部,故主寒熱等表證;陰維分佈于胸腹各部,故主心痛等裡證。《脈經》記載陽維的病症,有目眩、陽盛實、苦肩息、洒洒如寒;陰維的病症,有苦胸中痛、脅下支滿、心痛等。